Vacature

Medewerker zorg (m/v)

Doelgroep: Bewoners die ondersteuning behoeven op het gebied van o.a.: werken, dagbesteding, activiteiten, wonen en verzorging.

Stichting De Roode Eenhoorn en Stichting ZorgSaam is er voor mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben, ongeacht oorzaak, beperking of leeftijd. De geboden zorg varieert van enkele uren begeleiding per week tot (zeer) intensieve zorg. De ondersteuning vindt plaats binnen de locatie van Stichting De Roode Eenhoorn en heeft betrekking op wonen, werk en welzijn. De bewoner is het uitgangspunt voor de inrichting en werkwijze van de organisatie. Elke bewoner wordt ondersteund door een team van begeleiders en/of verzorgenden.

Kern van de functie

Het geven van passende ondersteuning aan de bewoner op basis van de vastgelegde afspraken in het leefplan. De ondersteuning sluit zoveel mogelijk aan bij de vraag en doelen van de bewoner.

Plaats in de organisatie

Ontvangt leiding van de coördinator;

Maakt deel uit van het begeleidingsteam;

Taken en verantwoordelijkheden 

Draait dag- en slaapdiensten volgens rooster;

Bouwt een vertrouwensrelatie op met de bewoners;

Draagt zorg voor ADL–ondersteuning;

Heeft zorg voor medicijngebruik, hygiëne en ziet toe op naleving van de veiligheidsvoorschriften

van de bewoners en hun omgeving;

0bserveert, signaleert en rapporteert over het welbevinden van de bewoner.

Ondersteuning

Ondersteunt en stimuleert bewoners bij diverse activiteiten voortvloeiend uit het OP en in de geest

van de doelstellingen van de Stichting;

Richt de ondersteuning, indien mogelijk, op het vergroten of handhaven van de zelfstandigheid en

(sociale) redzaamheid;

Stemt de begeleiding af op de bewoners en zijn context, speelt in op behoeften en zorgt (zo

mogelijk) voor het voorkomen en oplossen van spanningen en conflicten.

Samenwerking

Zorgt voor een heldere samenwerking en afstemming en werkt volgens gemaakte afspraken;

Levert een bijdrage aan de taken die aan het team zijn toebedeeld;

Geeft de grenzen van bekwaamheid en verantwoordelijkheid aan;

Zorgt voor een transparante informatieoverdracht, zodat het voor andere belanghebbenden

inzichtelijk is.

Minimaal diploma mbo-3 op het gebied van zorg en welzijn is een vereiste (zoals mbo-spw 3);

Kennis van methodisch werken is noodzakelijk;

Computervaardigheid is noodzakelijkheid (zoals Word, Outlook, intranet).

Sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, kunnen luisteren, motiveren, kunnen omgaan met conflicten, stimuleren en doorzettingsvermogen zijn nodig bij het ondersteunen van de bewoner en het in teamverband kunnen werken;

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het communiceren met bewoners en hun netwerk en het kunnen overleggen met collega's, leidinggevende en derden. En schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het maken van rapportages;

Non-verbale communicatie, eventueel met behulp van pictogrammen, is van belang bij het communiceren met bewoners;

Bewegingsvaardigheid is vereist bij de ondersteuning en/of uitvoering van activiteiten, transfertechnieken en/of bij het verrichten van eenvoudige (verpleeg)technische handelingen en bij het verrichten van verzorgende handelingen;

Oplettendheid is nodig bij het signaleren van veranderingen in de situatie van de bewoners;

Geduld en doorzettingsvermogen zijn nodig bij het ondersteunen van bewoners;

Reflecteert op eigen handelen en stelt zich actief op ten aanzien van de eigen professionele ontwikkeling.

Sollicitaties met CV  richten aan:

Stichting ZorgSaam t.a.v. Els Stadegaard

p/a Dorpsstraat 173

1733 AH Nieuwe Niedorp

Per mail e.stadegaard@stichtingzorgsaam.nl